Докторська дисертація

У 2008 році успішно захищено дисертацію "Методи та засоби позиціонування сайтів у системі World Wide Web", подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем та мереж".
Далі наводиться короткий опис, зміст роботи та автореферат у форматі PDF (основна частина, без обкладинки).
Використання даних матеріалів дозволяється лише у режимі цитування зі збереженням авторства та посилання на публікацію. При цитуванні в онлайні - за умови посилання на сайт http://www.apele.net

Скачати автореферат дисертації (PDF, 475Kb)

Мета і завдання дослідження
Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності сайтів шляхом розроблення нових науково обгрунтованих методів і засобів позиціонування сайтів та практичне їхнє втілення в українському сегменті WWW.

Структура та обсяг роботи
Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку літератури з 259 найменувань та 1 додатку. Загальний обсяг дисертації становить 328 сторінок, з них 248 сторінок основного тексту, ілюстрованих 32 рисунками та 11 таблицями.

Висновки

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методів та засобів формування позиції сайту у системі WWW з використанням розроблених автором теоретичних засад та програмних комплексів, яка забезпечує ефективне функціонування сайту на тривалу перспективу.
Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному.
1. Проведений аналіз глобального середовища WWW шляхом дослідження системних принципів його функціонування та тенденцій його розвитку показав актуальність наукової проблеми розробки методів та засобів позиціонування сайтів у WWW.
2. Розроблено модель глобальної системи WWW, що орієнтована на описання та вирішення завдань позиціонування сайтів на основі загальної формалізації WWW та правил глобального середовища, позиційну модель сайту, що дало змогу формалізувати задачі організації ефективної взаємодії та позиціонування сайтів у глобальному середовищі.
3. Удосконалено формальну модель аудиторії сайту завдяки уведенню нечітких мір приналежності користувача WWW до аудиторії сайту, мір корисності цінності аудиторії, що дало змогу описати структурні особливості аудиторії, її обсяги та цінність для сайту та стало основою методів оцінки ефективності сайту.
4. Запропоновано та обгрунтовано формалізацію механізмів формування тематики сайту на основі навігаційної моделі поведінки користувача WWW через узагальнення наявних прикладних методів опису тематики сайту глобальними сервісами, що дало змогу побудувати методи модифікації тематики сайту з метою підвищення його ефективності.
5. Розроблено формальну модель позиції сайту та побудовано методи оцінки окремих складових позиції сайту з використанням засобів функціонального аналізу як основи для визначення балансу позиції сайту та уведення нових характеристик збалансованості позиції сайту за допомогою формалізації співвідношення елементів позиції сайту та їхнього відхилення від еталонних величин, що стало основою ряду запропонованих у роботі методів покращання позиції сайту.
6. Обгрунтовано формальний опис механізмів і процесів формування позиції сайту в глобальній системі WWW та модифікації тематики сайту шляхом системного аналізу взаємодії сайту з глобальним середовищем та математичної формалізації задач вибору оптимальної тематики сайту, що стало основою розроблених удосконалених методів визначення позиції сайту та підвищення її ефективності.
7. Розроблено методи та алгоритми оптимізації тематики сайту на підставі запропонованих у роботі методів формального опису тематики сайту, що дало змогу побудувати процедури підвищення ефективності позиції сайту за допомогою модифікації тематики сайту.
8. Розроблено нові методи модифікації тематики та інформаційного наповнення сайтів Веб-спільнот, зокрема форумів та блогів, з використанням розроблених у роботі математичних моделей і методів моделювання тематики сайтів та процесів формування позиції сайту, що дало змогу створити ефективні методи та засоби активного формування позиції сайтів Веб-спільнот.
9. Розроблено нові методи організації об'єднань сайтів, що взаємодіють, на підставі запропонованих у роботі методів організації ефективної взаємодії сайтів з використанням апарату теорії ієрархічних систем та теорії координації, що стало основою для методів та засобів підвищення ефективності позиціонування Веб-холдингів, зокрема інкрементної стратегії розвитку Веб-холдингу, та дало змогу досягти високих показників позиціонування Веб-холдингів за умов обмежених ресурсів та недостатньої популярності тематик окремих сайтів.
10. Розроблено архітектуру та реалізовано на основі відкритих стандартів мережі Інтернет програмний комплекс автоматизації координації Веб-холдингу шляхом дослідження розроблених алгоритмів функціонування та інформаційної моделі холдингу, що забезпечує ефективне автоматизоване функціонування та розвиток як холдингу загалом, так і окремих його сайтів.
11. Розроблено та позиціоновано холдинг "Рідна Мережа", що розвивається відповідно до інкрементної стратегії розвитку та позиціонування Веб-холдингу за умови обмежених фінансових та людських ресурсів. Використання розроблених у дисертаційній роботі методів та засобів позиціонування сайтів та фунціонування холдингу дозволило досягнути успішного результату формування та позиціонування холдингу. Експериментальні дослідження упродовж трьох років підтвердили коректність постановки задачі, достовірність побудованих формальних моделей і ефективність розроблених методів та засобів позиціонування сайтів.

Зміст роботи
Вступ 4
Розділ 1. Сучасні технології формування глобального інформаційного середовища 21
1.1. Етапи та тенденції розвитку World Wide Web 22
1.2. Багаторівнева структура сайту 32
1.3. Пошукові системи в WWW 35
1.4. Комплекс технологій “Веб 2.0” 47
1.5. Професійні задачі позиціонування сайтів 49
1.6. Висновки до розділу 53
Розділ 2. Позиційна модель сайту та аудиторії сайту 54
2.1. Основні поняття 54
2.2. Глобальні сервіси 57
2.3. Позиційна модель сайту 58
2.4. Правила глобального середовища 64
2.5. Структура та модель аудиторії сайту 69
2.6. Цінність та зацікавленість аудиторії сайту 80
2.7. Методи моделювання тематики сайту 84
2.8. Висновки до розділу 104
Розділ 3. Методи аналізу та підвищення ефективності позиції сайтів 106
3.1. Позиція сайту в WWW 106
3.2. Методи оцінки окремих складових позиції сайту 107
3.3. Ефективність позиції сайту 112
3.4. Механізми та процес формування позиції сайту 113
3.5. Збалансованість позиції сайту 123
3.6. Окремі випадки дисбалансу в позиції сайту 128
3.7. Загальна схема взаємодії двох сайтів 133
3.8. Методи оптимізації опису та подання тематики сайту 149
3.9. Висновки до розділу 177
Розділ 4. Методи позиціонування сайтів спільнот користувачів WWW 178
4.1. Методи визначення та оптимізації тематики сайтів спільнот 179
4.2. Модель аудиторії форуму 180
4.3. Методи позиціонування форумів 184
4.4. Інші Веб-форми Інтернет-спільнот 195
4.5. Вторинні виграші власників сайтів-спільнот 200
4.6. Висновки 201
Розділ 5. Методи позиціонування холдингів сайтів у системі WWW 203
5.1. Збалансованість Веб-холдингу 205
5.2. Власність холдингу та поняття позиції холдингу 208
5.3. Поняття інтегрованої позиції холдингу та збалансованості позиції холдингу 211
5.4. Методи координації процесу позиціонування в Веб-холдингах 213
5.5. Динамічні аспекти функціонування холдингу 228
5.6. Правила холдингу 234
5.7. Правила холдингу 234
5.8. Інкрементна стратегія розвитку холдингу 235
5.9. Висновки до розділу 243
Розділ 6. Програмні засоби автоматизації діяльності холдингу 245
6.1. Архітектура програмного комплексу координації холдингу 246
6.2. Технологічні рішення деяких задач керування холдингом 262
6.3. Позиціонування холдингу “Рідна Мережа” 268
6.4. Висновки до розділу 280
Висновки 282
Література 285
Додаток А. Акти використання дисертаційних досліджень 309

AttachmentSize
autoref_body(2).pdf464.09 KB